Tag Archives: Coffee traveler Magazine

coffeetraveler magazine 11

บทสัมภาษณ์ Coffee traveler Magazine 11

บทสัมภาษณ์ Coffee traveler Magazine 11 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณสุทัศน์และโรงคั่ว ST Finest Food ไว้ในหน้ากระดาษนี้ เพราะข้อมูลเรื่องของการคั่วเกือบทั้งหมดเราได้จากคุณสุทัศน์ และคุณสุทัศน์เองก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูล และความรู้ต่างๆ ในเรื่องของการคั่วให้กับผู้อ่านที่อ่านนิตยสาร Coffee Traveler ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความตั้งใจในการทำงานด้านการคั่วกาแฟมาตั้งแต่รุ่นปู่ จนมาถึงรุ่นหลาน คือคุณสุทัศน์ ที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการคั่วกาแฟจาก Speciality Coffee Association of Europe จนจบ หลักสูตร Roasting Skills Level 1 และ 2 คุณสุทัศน์ใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่องของการคั่วกาแฟมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นมาจากธุรกิจของครอบครัว ครอบครัวผมอยู่ในวงการกาแฟมา ตั้งแต่รุ่นอาก๋ง เป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย พอคุณพ่อไม่อยู่ก็เป็นฝั่งญาติทางคุณพ่อเขาทำธุรกิจนี้ต่อไป เราก็แยกออกมาทำส่วนตัว ก็เลยใช้ชื่อแบรนด์มอนโตเร่ เราเข้ามาในวงกา ประมาณ 13-14 ปีแล้ว เริ่มจากการหาความรูจ้ ากทางอินเตอรเ์ น็ต ซึ่งในตอนนั้นสว่ นมากจะเปน็ ความรู้ที่มาจากทางฝั่งตะวันตกเสียมาก แล้วก็มาลองผิดลองถูก เก็บข้อมูลไว้ แล้วมาประมวลผล คือเริ่มเรียนรู้ไปกับการทดลองไปเรื่อยๆ จนเมื่อ 4 ปีก่อนก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากต่างประเทศ […]


Warning: getimagesize(/home/customer/www/montorecoffee.com/public_html/wp-content/uploads/2014/08/บทความ-coffeetraveler-roasting-oct_nov2013-p1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/montorecoffee.com/public_html/wp-content/themes/mystile/functions/admin-functions.php on line 597

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/customer/www/montorecoffee.com/public_html/wp-content/themes/mystile/functions/admin-functions.php on line 618
บทความ coffeetraveler roasting oct_nov2013 p1

บทความ coffee traveler roasting oct-nov2013

          บทความ coffee traveler roasting oct-nov2013