Peaberry2

กาแฟพีเบอร์รี่-peaberry

กาแฟพีเบอร์รี่-peaberry           กาแฟ Peaberry เป็นชื่อสามัญของ กาแฟ ซึ่งเป็นกาแฟเมล็ดโทนและถือว่าเมล็ดกาแฟที่ผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้กับกาแฟโดยทั่วไป  และกาแฟพีเบอร์รี่ก็จัดอยู่ใน กาแฟเกรด Y ( คือจัดเข้าพวกอยู่กับเศษกาแฟที่แตกหัก เมล็ดไม่ได้มาตรฐาน โดยทั่วไปแล้วกาแฟเกรด Y นั้นจะเอาไปทำกาแฟเกรดต่ำที่บดแล้ว ) แต่เป็นกาแฟที่ให้รสชาติที่ดีกว่ากาแฟเมล็ดปกติ เนื่องจากได้รับสารอาหารแร่ธาตุสะสมอย่างเต็มที่           เมล็ดกาแฟพีเบอร์รี่ จะปะปนอยู่ในผลผลิตที่เก็บเกี่ยวท่ีมีไม่มากนัก ต้องคัดเมล็ดกาแฟด้วยมือเพื่อแยกเมล็ดกาแฟพีเบอร์รี่ออกมาที่ละเม็ดซึ่งเครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟจะไม่สามารถคัดแยกได้ เพราะมันไปปนกับเศษกาแฟแตกหัก ด้วยปริมาณที่มีน้อยจึงทำให้มีราคาที่สูงกว่ากาแฟเมล็ดปกติ และรสชาติที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์นั้นๆ            ด้านพฤกษศาสตร์  กาแฟพีเบอร์รี่ที่เกิดขึ้นค่อนข้างหายาก ในกรณีส่วนใหญ่ เชอร์รี่กาแฟจะมีสองซีกในหนึ่งเมล็ดกาแฟ แต่เมื่อหนึ่งในเมล็ดกาแฟของผลเชอร์รี่ฝ่อจึงทำให้เม็ดกาแฟอีกซีกโตเต็มที่  กาแฟพีเบอร์รี่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายกิ่งของต้นกาแฟ และกาแฟพีเบอร์รี่ให้ผลผลิตเพียง 5% ของเมล็ดกาแฟทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้ ขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกกาแฟในแหล่งนั้น           ลักษณะของกาแฟพีเบอร์รี่มีรูปร่างกลมรีคล้ายเมล็ดถั่ว จึงทำให้ชาวไร่กาแฟไม่ค่อยมีความต้องการมากนัก เพราะถือว่าเป็นความพิการของเมล็ดกาแฟ […]